&#; امتناع از ایجاد معابر خودرویی متقاطع (به شکل موزاییکی) در مناطق مسکونی جهت کاهش انگیزه تردد برای خودروهای گذری و افزایش امنیت و آرامش مناطق مسکونی. شبکه کوچه ها و خیابانهای فرعی در مناطق مسکونی اغلب به نحوی طراحی شده که از عبور خودروهای نا مرتبط با ساکنین و از سرعت گرفتن خودروها پیشگیری شود (مثلا با ایجاد قوس، بن بست و پیچیدگی در شبکه معابر فرعی).

شهر اندیشه تهران واقع در پایتخت ایران یکی از شهر هایی است. که با هدف سر ریز شدن جمعیت کرج و تهران در این منطقه برای سکونت ساخته شد. این شهر مسکونی دارای فاز میباشد که در موقعیت کیلومتری تهران، کیلومتری جنوب شرقی کرج و کیلومتری شمال شهریار قرار دارد.

یکی از بهترین و خاص‌ترین ویژگی‌های این منطقه، خیابان‌ کشی‌هایی است. که اجازه بالا رفتن سرعت را به رانندگان نمی‌دهد. خیابان کشی به نحوی انجام شده که تا حد امکان افراد به صورت پیاده برای خرید مایحتاج روزانه خود اقدام کنند و کمتر از اتومبیل است.فاده کنند.