شرکت های ناحیه صنعتی آیینه ورزان، ناحیه صنعتی آیینه ورزان : واقع در است.ان تهران شهرستان دماوند می باشد .مساحت کلی شهرک 30 هکتارو مساحت صنعتی 28 هکتار می باشد. بعضی از شرکت های مستقر در این شهرک صنعتی عبارتند از : کارخانه تولید لوازم خانگی گاز ولگا - کارخانه پروتئین گلبانان - کارخانه صدف نارون پدر