مجسمه برنزی رضاشاه در سال در مرکز میدان بهارستان بر پایه‌ای مزین به چهار ستون هخامنشی، روی صفحه‌ای نصب شد. در حوادث سال اولین مجسمه‌ای که در تهران سرنگون شد، مجسمه رضاشاه در میدان بهارستان بود. اما بعد از آن در سر جای خود قرار گرفت و تا سال ۵ برقرار بود. بعد از پیروزی انقلاب ۵ مجسمه رضاشاه از میدان بهارستان برداشته شد.

در سال شمسی مجسمه‌ای معروف به فرشته آزادی در میدان بهارستان نصب شد. این مجسمه با هزینه شخصی سردار اسعد بختیاری برای مجلس خریداری شده بود. مجسمه فرشته آزادی در این طرح در حال کشتن دیو است.بداد در زیر پای خود است. و در دست راست فرشته شمشیر و در دست چپ وی مشعلی از روشنایی قرار داشت. این مجسمه بعد از انقلاب ۵ مدتی با تغییر پوشش باقی بود و سپس از میدان بهارستان برداشته شد.

از مهم‌ترین اتفاقات در این میدان می‌توان به ایجاد نخستین مجلس قانون‌گذاری در دوره مشروطه، به توپ بستن مجلس زیر نظر لیاخوف روسی، راه‌پیمایی مخالفان و موافقان دکتر مصدق و... اشاره کرد. برخی از رویداد تاریخی بهارستان شامل موارد زیر می‌شود: