ناحیه صنعتی بيجين ري واقع در است.ان: تهران واقع در شهرستان: ري آدرس: جاده قدیم قم -تهران جنب پلیس راه حسن اباد مساحت کل ناحیه(کیلومتر): 30 مساحت فاز عملیاتی(کیلومتر): 30 مساحت صنعتی(کیلومتر): 19 تعداد قراردادهای منعقده: 41 تعداد واحد های به بهره برداری رسیده: 10 تعداد طرحهاي در حال ساخت و ساز: 31 تعداد اشتغال واحدهای به بهره برداری رسیده(نفر): 191 مساحت واگذار شده(هکتار): 15.63