برای تهیه یخ در فصول بهار و تابستان از چند قرن گذشته در برخی از مناطق کشور انبارها و کارگاه‌های یخ ابداع و ساخته می‌شد تا یخ مورد نیاز ساکنین این مناطق از این طریق تأمین شود. این انبارهای یخی بصورت مخروطی شکل و همانند یک کله قند از خشت و گل با ارتفاع تا متر ساخته می‌شد. در فصل زمستان در داخل چاله بزرگ به وجود آمده، آب را رها نموده و سپس ورودی و کلیه محفظه‌های آن‌ها بطور کامل مسدود می‌شد و به تدریج با فرا رسیدن فصول بهار و تابستان و گرم شدن هوا یخ‌های قطور تولید شده در یخچال مورد است.فاده قرار می‌گرفت.

بعد از این که آقا محمد خان قاجار تهران را به پایتختی انتخاب و به عمران و آبادی آن همت گماشت و تهران مرکز دوائر دولتی و حکومتی شد لاجرم از نقاط مختلف مملکت مراجعات مردم برای رفع نیازها و مشکلات اداری و غیره که قبل از آن به اصفهان و قزوین بود بیشتر به تهران متوجه شد و بنابراین، مردمِ مناطق جنوبی مملکت از جمله

همچنین در حوالی بازارک معروف به چاله بازارک کارشناسان بر این باورند که روستا یا شهری در زیر خاک مدفون شده است. و با توجه به آثار متعدد باستانی که در سال و اواخر در حوالی رباط کریم از شش هزار سال قبل تا دوران قاجاریه بدست آمده نشان از قدمت بالای این شهر دارد.