شهرک صنعتی مکانی است. دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است. که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود. مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.

شهرک صنعتی مکانی است. دارای محدوده و مساحت معین که براساس قانون تاسیس شرکت شهرکهای صنعتی ایران و اصلاحات بعدی ایجاد شده یا میشود و نواحی صنعتی مشمول قانون شرکت شهرکهای صنعتی، شامل مجموعهای ساماندهی شده از واحدهای صنعتی، پژوهشی، فناوری و خدمات پشتیبانی است. که در آن امکانات زیربنایی و خدمات ضروری موردنیاز به واحدهای مذکور واگذار میشود. مالکیت در شهرکها و نواحی صنعتی شامل مالکیت قسمتهای اختصاصی و مالکیت قسمتهای مشترک میباشد.

شهرک هکتاری سالاریه یکی از بهترین و مناسب ترین شهرک های صنعتی است.ان تهران محسوب می شود که با حمایت های دولت در رفع محدودیت است.قرار صنایع در شعاع کیلومتری پایتخت در این شهرک صنعتی، آن را به عنوان تنها شهرک صنعتی دارای این قابلیت در است.ان تهران تبدیل کرده است..صنایع فعال در شهرک صنعتی سالاریه:فلزي، کاني غيرفلزي، غذايي، برق الکترونيک، نساجي و پوشاک، شيميايي، سلولزي، خدماتي و قاليشويي می باشد.