بعد از ورود آریایی ها مهم ترین قوم در بین آن ها ماده ها و پارس ها بودند که بعد از تلفیقی که بین آن ها صورت گرفت ماده با بومیانی که قبل از آن در این سرزمین زندگی می کردند این منطقه را بخش بندی کردند در این تقسیم بندی ماده ها به رماد رازی یا راگا ، راگس که در جنوب تهران بود قرار گرفت.

نقش‌برجسته یکی از شاهان ساسانی، احتمالاً اردشیر اول یا شاهپور نخست که تا زمان فتحعلی شاه قاجار در محل کوه نزدیک کارخانه سیمان ری قرار داشته‌است و به دستور فتحعلی شاه از بین رفته و نقش خود را به جای آن حجاری نموده بوده‌است.

با ورود آریایی ها در هزاره دوم قبل از میلاد به ری ، و قرار گیری شعبه ایی از آن ها در مسیر حرکت به شمال و غرب از خود آثاری به جای گذاشتند که شواهد به دست آمده به صورت کوره های سفال پزی در کهریزک و همچنین در سال در تپه معمورین واقع در فرودگاه بین المللی امام خمینی است..