عملیات اجرایی شهرک صنعتی شمس‌آباد در سال با وسعتی بالغ بر سه هزار هکتار به عنوان بزرگترین شهرک صنعتی ایران و خاورمیانه پایه‌گذاری گردید. در حال حاضر کلیه زمین‌های صنعتی آن با قرار داد منعقده واگذار گردید که در حال حاضر تعداد واحدهای صنعتی فعال در این شهرک بالغ بر واحد صنعتی بوده و وسعت زمین‌های صنعتی به دوبخش با مقدار هکتار آن طرح موجود و ۸ هکتار آن در طرح توسعه است..

برخلاف چند نمونه از شهرک‌های صنعتی دیگر در اطراف تهران که فعالیت بسیاری از صنایع در آن متوقف شده‌ است.؛ این شهرک طی چند سال اخیر یکی از مهمترین مراکز برای تولید و گسترش صنعت بوده است.. به طوری که هیچگاه فعالیت در آنجا متوقف نشده است.. به گونه‌ای که امروزه بیش از هزار نفر پرسنل در آنجا مشغول به کار هستند. این شهرک صنعتی، در

دو راه دسترسی به شهرک صنعتی شمس آباد وجود دارد. همچنین میزان فعالیت و راه اندازی خط تولید صنعتی در این شهرک صنعتی بسیار زیاد است.. صنایع پلاستیک سازی، ماشین سازی، سلولزی و صنایع رنگ مهمترین صنایع فعال در شهرک صنعتی شمس آباد هستند.