در طول سال‌های ۵ تا ۸۵ ده شهر به شهرهای است.ان تهران اضافه شده‌اند که بزرگ‌ترین آنها شهرهای اندیشه، صالحیه، باغستان و نصیرشهر با ۵ هزار، ۵ هزار، ۵ هزار، هزار نفر و کوچک‌ترین آن‌ها شهر ارجمند با ٬ نفر بوده‌است.

مسئولیت هماهنگی میان شهردار تهران و مناطق مختلف شهرداری و همچنین نظارت بر فعالیت‌های شهرداری مناطق بیست و دوگانه تهران بر عهده معاونت هماهنگی و امور مناطق شهرداری تهران است.. مستند به پرتال سازمانی، این معاونت در تعامل و راهبری مناطق و نواحی است..

در مناطق شمالی است.ان، بارش بیش از میلی‌متر در سال، دمای کافی، خاک مساعد و ویژگی‌های خاص توپوگرافی پوشش گیاهی مناسبی را به صورت مراتع بهاری و تابستانی در کوه و دشت برای دامپروران محلی و عشایری به وجود می‌آورد. گونه‌های گیاهی عمده در این مناطق عبارت اند از بنه، گز، خاکشیر، شیرین بیان، قیاق، گون، آویشن، خزه و کنگر.