وی در این بازدید به اتفاق مدیریت شهرک صنعتی قرچک مهندس حامد افشارنادری از روند است.قرار و تولید چندین واحد صنعتی شهرک در زمینه تولید پارچه رمبلی (شرکت اویاز) و شرکت قهوه اخوان و شرکت بسته بندی محصولات غذایی افق دریا ثمین بازدید کرد